Gebruikersvoorwaarden Carsom.nl

Carsom.nl is een onderdeel van De Persgroep Online Services B.V., welke op haar beurt een dochtermaatschappij is van De Persgroep (contactgegevens Carsom.nl: info@carsom.nl). De Persgroep is ook uitgever van De Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool. Ook de websites Tweakers.net, Computable.nl, en niet te vergeten dé autosite van Nederland, Autotrack.nl, vallen onder het portfolio van De Persgroep. Met Q-music is De Persgroep ook actief op de radio.

Carsom.nl verzekert je dat:

 1. het aanvragen van een offerte via Carsom.nl gratis en vrijblijvend is en hiervoor geen kosten worden doorbelast;
 2. uw persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor het correct beantwoorden van uw aanvraag en Carsom.nl er alles aan zal doen om misbruik te voorkomen en
 3. Carsom.nl volledig onafhankelijk opereert van garages en selecteert op de kwaliteit van de garages. 
Leesinstructie
Lees deze Gebruiksvoorwaarden Carsom.nl (hierna: Voorwaarden) zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van de Carsom.nl website. 
 
Algemeen
Door de Carsom.nl website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. 
 
 
Dienstverlening
 1. De Persgroep Automotive B.V. biedt op de website Carsom.nl een platform aan waarop bezoekers / gebruikers en garages met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Carsom.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website Carsom.nl.  De Persgroep Automotive B.V. is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. De Persgroep Automotive B.V. heeft de inhoud van Carsom.nl  met de grootst mogelijke zorg samengesteld, alleen kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden (zie artikel 1 onder Gebruiksvoorwaarden). 
 3. De Persgroep Automotive B.V. is niet verantwoordelijk voor de offertes van garages aan bezoekers / gebruikers van Carsom.nl. Deze garages zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De Persgroep Automotive B.V. draagt voor de inhoud van offertes geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen de internetgebruikers. 
Gebruiksvoorwaarden
 1. Informatie getoond op Carsom.nl is voor een aanzienlijk deel ontleend aan informatie geleverd door onafhankelijke en betrouwbare dataleveranciers. Informatie op de website Carsom.nl heeft primair een oriënterende functie voor een bezoeker en een faciliterende functie voor het eventueel door de gebruiker voor eigen rekening en risico aangaan van een zakelijke c.q. commerciële transactie met derden (in het bijzonder autobedrijven c.q. relatief dienstverleners in de autobranche).
 2. Ondanks de grote zorg die door Carsom.nl besteed wordt  aan de correcte invoer van  de aangeboden data en gegevens van de auto’s, merken, types, nieuws etc., kan Carsom.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of onvolkomenheden in de gegevens. 
 3. Bezoekers en/of gebruikers van Carsom.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Carsom.nl aangeboden informatie en prijzen of de gevolgen van eventuele via die informatie ontstane transacties tussen bezoeker/gebruiker met derde gesloten overeenkomsten. Relevante informatie (inclusief prijzen) voor het aangaan van een zakelijke transactie met derden dienen specifiek door gebruikers/bezoekers afgestemd te worden met deze derden.
 4.  De Persgroep Automotive BV c.q.  De Persgroep of een van haar werkmaatschappijen zijn derhalve niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de schade, die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie, die u als gebruiker ontleent aan Carsom.nl.
 5. Alle intellectuele eigendomsrechten op (de informatie opgenomen op) de website van Carsom.nl, waaronder alle auteursrechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in of buiten Nederland, berusten uitsluitend bij Carsom.nl, haar leveranciers en/of haar adverteerders. 
 6. Het is u niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website waaronder in het bijzonder (delen van) afzonderlijke webpagina’s, de merken c.q. handelsnamen van Carsom.nl, de databank van Carsom.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor enige vorm van commerciële activiteiten, behoudens voor zover het gaat om gebruik van inhoudelijke informatie ten behoeve van het aangaan van een eventuele overeenkomst met derden. Een dergelijk verbod geldt eveneens voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Carsom.nl en/of derden en het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
 7. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carsom.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Carsom.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecomprimeerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Spidering van de informatie van de website is ten strengste verboden. 
 8. Voor alle links naar de website van Carsom.nl is voorafgaand schriftelijke toestemming van Carsom.nl vereist, met dien verstande dat Carsom.nl vooraf toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd:  a) Geen frames vormen rond enige webpagina van Carsom.nl of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van webpagina’s van Carsom.nl; b) Geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met Carsom.nl; c) Niet de indruk wekken dat Carsom.nl u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; d) Geen onjuiste of misleidende indruk wekken ten aanzien van Carsom.nl en geen schade berokkenen aan de reputatie en/of handelsmerken van Carsom.nl.
 9. Carsom.nl legt de persoonsgegevens die u invult voor het gebruik maken van de zoekservice en de advertentieservice in haar database vast. Voor het gebruik ervan en  nadere informatie terzake verwijzen wij u naar het Privacy Statement Carsom.nl, dat onderdeel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden.
De database met persoonsgegevens (Persoonsregistratie) van Carsom.nl is aangemeld bij de Registratiekamer. Indien je niet akkoord gaat met één of meerdere onderdelen van de Voorwaarden, dien je geen gebruik te maken van de Carsom.nl website.
De Gebruiksvoorwaarden Carsom.nl liggen tevens ter inzage ten kantore van Carsom.nl aan de Mt Lincolnweg 40-7 te Amsterdam en zullen op verzoek worden toegezonden.
 
© 2013 Carsom 
Alle rechten voorbehouden.
 
Colofon
Carsom.nl is onderdeel van De Persgroep Online Services B.V. te Amsterdam. Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.