Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Carsom.nl voor Gebruikers (Juni 2016)

A. Algemeen deel

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud; als zelfstandig naamwoord en als werkwoord):

Carsom.nl: Carsom.nl is een onderdeel van De Persgroep Online Services B.V. Carsom.nl is gevestigd aan de mt. Lincolnweg 40, 1033 SN Amsterdam;

Gebruiker: de gebruiker die de website van Carsom.nl bezoekt en gebruikt om zich te oriënteren en mogelijk gebruik wil maken van diensten van een Partner;

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

Partner: de (rechts)persoon die zich aanmeldt bij Carsom.nl;

Automatische Prijs Calculatie tool: een tool waarmee Gebruikers diensten van een Partner en een datum voor het uitvoeren van de diensten kunnen selecteren.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het krijgen van toegang en het gebruik van de diensten die door Carsom.nl worden aangeboden aan de Gebruiker op de website van Carsom.nl.

2.2. Door gebruik te maken van de diensten van Carsom.nl of door het klikken op de activatielink in de activatie e-mail die door Carsom.nl is verzonden aan Gebruiker, is Gebruiker akkoord gegaan met deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden of aanpassingen op de Gebruiksvoorwaarden worden door Carsom.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij afwijkingen op de Gebruiksvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partner en Carsom.nl.

2.3. Carsom.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op www.carsom.nl. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing voor bestaande en toekomstige Gebruikers.

3. Diensten en beschikbaarheid

3.1. Carsom.nl biedt een platform waarop Gebruikers en Partners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden aangeboden door Partner. Carsom.nl heeft hierbij slechts een faciliterende rol en wordt geen partij bij de totstandkoming van een eventuele overeenkomst tussen de Partner en de Gebruiker.

3.2. Carsom.nl heeft de inhoud van de website van Carsom.nl met grootst mogelijke zorg samengesteld, alleen kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden.

3.2. Na registratie in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden kan Gebruiker gebruikmaken van de diensten van Carsom.nl.

3.3. Carsom.nl zal zich redelijkerwijs inspannen om de diensten op Carsom.nl ter beschikking te stellen en bereikbaar te houden voor Gebruiker. Carsom.nl garandeert niet dat de website en/of de diensten te allen tijde of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. Carsom.nl behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website of de diensten onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Carsom.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of de diensten, ongeacht de oorzaak daarvan.

3.4. Gebruiker kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Carsom.nl aangeboden informatie en prijzen of gevolgen van eventuele via die informatie ontstane transacties tussen Gebruiker met Partner gesloten overeenkomsten. Relevantie informatie (inclusief prijzen) voor het aangaan van een zakelijke transactie met derden worden met de Partners aangeleverd.

3.5. Carsom.nl garandeert niet dat de aangeboden diensten op Carsom.nl, waaronder maar niet beperkt tot de Automatische Prijs Calculatie tool, vrij zijn van fouten of gebreken.

3.6. Carsom.nl behoudt zich het recht voor om alle beschikbare functionaliteiten en diensten van Carsom.nl tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen dan wel te verwijderen.

4. Registratie Gebruikers account op Carsom.nl en totstandkoming overeenkomst

4.1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Carsom.nl dient Gebruiker 18 jaar of ouder te zijn. Bij het aanmaken van een account dient Gebruiker een geldig e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Verder kan de Gebruiker andere persoonlijke informatie zoals naam, adres, telefoonnummer en kenteken invoeren. Na registratie ontvangt de Gebruiker via e-mail een activatielink waarmee de registratie kan worden voltooid. Na activatie is het account gereed voor gebruik. De Gebruiker kan de gegevens in zijn account te allen tijde aanpassen.

4.2. Gebruiker draagt zorg voor het onderhouden van de gegevens in het Gebruikersaccount en dient te allen tijde te zorgen voor accurate, juiste en complete informatie. Gebruiker is verplicht om de informatie direct te corrigeren indien deze informatie is gewijzigd. Wanneer Gebruiker zijn verplichtingen omtrent deze bepaling nalaat, is Carsom.nl gerechtigd om het account te beëindigen. Carsom.nl stelt de identiteit van Gebruikers niet vast gedurende het registratieproces. Carsom.nl kan dan ook geen garantie geven dat de Gebruiker ook daadwerkelijk de persoon is die Gebruiker aangeeft te zijn.

4.3. Gebruiker mag zich eenmaal inschrijven voor een Gebruikersaccount bij Carsom.nl. Het is niet toegestaan het Gebruikersaccount over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Carsom.nl.

4.4. Gebruiker is verplicht om de gebruikersnaam en wachtwoord van het Gebruikersaccount strikt geheim te houden en in geen geval beschikbaar te stellen aan derden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker dat alleen Gebruiker of een door hem geautoriseerd persoon toegang heeft tot het Gebruikeraccount en het gebruik van de diensten op Carsom.nl. Wanneer Gebruiker het vermoeden heeft dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord, is Gebruiker verplicht om Carsom.nl hier per direct van de op hoogte te stellen.

5. Duur en beëindiging; einde van het gebruik van het Gebruikersaccount en/of toegang tot diensten

5.1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing tot het Gebruikersaccount door Gebruiker of door Carsom.nl wordt beëindigd. Gebruiker kan zijn account op ieder gewenst moment beëindigen. Carsom.nl behoudt zich het recht voor het Gebruikersaccount naar eigen inzicht en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Carsom.nl kan hiertoe overgaan in het geval dat, maar niet beperkt tot, er sprake is van feitelijke of vermoedelijke schending van deze Gebruikersvoorwaarden, het privacystatement van Carsom.nl en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

5.2. In geval van beëindiging van het Gebruikersacount op Carsom.nl, zal de gebruikersnaam en wachtwoord worden geblokkeerd op de datum van de beëindiging.

5.3. Wanneer het Gebruikersaccount tot nader orde is opgeschort of wanneer de toegang tot bepaalde diensten is ontzegt, zal de toegang worden geactiveerd na het verstrijken van de periode van schorsing of zodra de oorzaak van de schorsing niet langer van toepassing is. Dit zal per e-mail aan Gebruiker worden medegedeeld. Een beëindigd Gebruikersaccount kan niet worden hersteld. Een door Gebruiker of Carsom.nl beëindigd account, kan tot gevolg hebben dat alle informatie in verband met dat account, inclusief gebruikers-content, verloren gaat.

6. Toegestaan gebruik

6.1.Gebruiker is gemachtigd tot het gebruik van de diensten van de website van Carsom.nl en het gebruik van de website van Carsom.nl voorzover deze voorwaarden dat toestaan.

6.2. Gebruiker is verantwoordelijk voor een deugdelijk werkend netwerktoegang, geschikte hardware en Internettoegang teneinde de website van Carsom.nl te bereiken en gebruik te kunnen maken van de diensten van Carsom.nl.

7. Intellectueel eigendom

7.1. Alle intellectueel eigendomsrechten behorende bij de website van Carsom.nl, de diensten van Carsom.nl en de inhoud die beschikbaar wordt gesteld middels Carsom.nl, waaronder maar niet beperkt tot handelsmerken, uitvindingen, ideeën, bedrijfsgeheimen, de lay out van de website en het auteursrecht op de inhoud berusten bij Carsom.nl, aan haar gelieerde ondernemingen, klanten, licentiehouders of third content providers. Gebruiker kan ervan uitgaan dat op de inhoud op de website van Carsom.nl een copyright rust of op een andere wijze is beschermd of eigendom is van Carsom.nl, aan haar gelieerde ondernemingen, klanten of een derde partij die een licentie heeft gegeven aan Carsom.nl.

8. Derden

8.1. Informatie getoond op Carsom.nl is voor een aanzienlijk deel ontleend aan informatie welke is aangeleverd door onafhankelijke en betrouwbare dataleveranciers, Partners en andere Gebruikers. Informatie op de website van Carsom.nl heeft primair een oriënterende functie voor een bezoeker en een faciliterende functie voor het eventueel door de Gebruiker voor eigen rekening en risico aangaan van een zakelijke c.q. commerciële transactie met derden (in het bijzonder autobedrijven c.q. dienstverleners in de autobranche). De inhoud en/of gegevens van derden wordt niet gemonitord of gereviewd door Carsom.nl en Carsom.nl is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

9. Informatie van Gebruiker

9.1. Het is Gebruiker toegestaan om informatie te plaatsen op zijn Gebruikersaccount. Gebruiker is verantwoordelijk voor deze informatie en Carsom.nl zal deze informatie niet controleren of bewerken. Wel behoudt Carsom.nl het recht om dergelijke informatie, zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruiker, te verwijderen of ontoegankelijk te maken wanneer de informatie in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast heeft Carsom.nl het recht om het Gebruikersaccount te verwijderen of Gebruiker de toegang tot het account te ontzeggen wanneer Gebruiker in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden, het privacystatement en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

9.2. Door plaatsing van enige content op de website van Carsom.nl geeft Gebruiker Carsom.nl en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke, onherroepelijke, overdraagbare licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Deze licentie geldt niet voor de informatie die u heeft geplaatst op een plaats op de website van Carsom.nl welke niet bedoeld is voor het publiek (zoals account informatie). Dergelijke informatie zal slechts beschikbaar worden gesteld aan derden indien dat door Gebruiker mogelijk is gemaakt (door bijvoorbeeld een afspraak te maken met Partners) of indien door Gebruiker uitdrukkelijk is toegestaan.

9.3 Indien Gebruiker informatie beschikbaar stelt aan partners van Carsom.nl (waaronder garages; service providers of andere partners), binnen de reikwijdte van de aangeboden diensten, verstrekt Gebruiker aan deze partners een niet exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar recht om deze informatie te gebruiken.

9.4. Het is Gebruiker niet toegestaan om te verwijzen naar externe websites, via een hyperlink en/of andere externe informatiebronnen in de Gebruikerscontent op de website van Carsom.nl, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met Carsom.nl of indien wettelijk verplicht voor Gebruiker. E-mailadressen en niet actieve internetadressen (URLs) en gedeelte daarvan worden ook beschouwd als hyperlinks. Carsom.nl is niet verantwoordelijk voor externe websites, externe informatie of aanbiedingen. Gebruiker zal Carsom.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op basis van dergelijke externe informatie en/of websites.

9.5. Gebruiker verklaart en garandeert aan Carsom.nl dat (a) Gebruiker exclusieve eigenaar is van de door Gebruiker beschikbaar gemaakte informatie of op andere wijze het recht heeft om de informatie te plaatsen en Carsom.nl een licentie te geven zoals hierboven uiteengezet en (b) noch de door Gebruiker beschikbaar gemaakte informatie op Carsom.nl noch de door Gebruiker ingezonden, geuploade, gepubliceerde of anderszins beschikbaar gemaakte informatie van Gebruiker noch het gebruik door Carsom.nl van deze informatie een inbreuk zal maken op intellectuele eigendom, andere eigendomsrechten of het recht op privacy van een derde partij, of het resultaat in de schending van de toepasselijke wetgeving.

10. Gebruik van de informatie

10.1. Tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of in het bijzonder en uitdrukkelijk aangeboden op Carsom.nl:
- kan Gebruiker de online content beschikbaar op Carsom.nl opvragen en bekijken voor eigen gebruik, of indien gebruik wordt gemaakt van Carsom.nl voor het bedrijf van Gebruiker, voor eigen interne zakelijke doeleinden. Dit gebruiksrecht is beperkt tot de duur van deelname aan Carsom.nl; en
- het is Gebruiker niet toegestaan om (A) de inhoud van Carsom.nl geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, distribueren, bewerken, wijzigen, vertalen, tentoonstellen of presenteren, publiceren, uit te geven, reproduceren of repliceren (inclusief het gebruik van de zogenaamde I-framing), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; (B) reverse-engineering, decompileren, demonteren, wijzigen of het creëren van afgeleide werken op basis van de diensten van Carsom.nl of enig deel daarvan; (C) het omzeilen van elke technologie die wordt gebruikt door Carsom.nl, haar licentiegevers, of een derde partij om content die toegankelijk is via de diensten van Carsom.nl te beschermen; (D) territoriale beperkingen van Carsom.nl te ontwijken; of (E) het verwijderen of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken, logo's of ander intellectueel eigendom mededelingen opgenomen op of geleverd via diensten van Carsom.nl.

10.2. Voor zover er op Carsom.nl de mogelijkheid wordt geboden om informatie te downloaden of af te drukken, is dit Gebruiker toegestaan voor eigen, niet commercieel gebruik.

10.3. Carsom.nl verleent Gebruiker een eeuwigdurende, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar, beperkt recht en licentie voor alle inhoud die Gebruiker heeft gedownload of uitgeprint uitsluitend voor het gebruik van persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Alle eigendom en andere rechten op de inhoud blijven bij de oorspronkelijke houder van de rechten. De door Carsom.nl verleende licentie wordt door Carsom.nl beëindigd als Gebruiker zich niet aan deze voorwaarden houdt.

11. Verboden activiteiten

11.1. Het is niet toegestaan om (de informatie opgenomen) op de website van Carsom.nl, waaronder in het bijzonder (delen van) afzonderlijke webpagina’s, de merken c.q. handelsnamen van Carsom.nl, de databank van Carsom.nl en de daarin opgenomen gegevens, te gebruiken voor enige vorm van commerciële activiteiten, behoudens en voorzover het gaat om gebruik van inhoudelijke informatie ten behoeve van het aangaan van een eventuele overeenkomst met een Partner.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van Carsom.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Carsom.nl niet worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecrompimeerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd.
Het volgende is niet toegestaan in het kader van activiteiten op Carsom.nl, waaronder mede wordt begrepen het posten van informatie door Gebruiker (inclusief de registratie en de gebruikersnaam van Gebruiker):
- het aanbieden, adverteren of promoten van commerciële informatie, diensten en/of producten (anders dan overeengekomen met Carsom.nl) van derden of van Gebruiker zelf;
- aanbieden van commerciële of sales activiteiten zoals winacties, wedstrijden, loterijen etc.;
- het handelen en/of het beschikbaar stellen van informatie/gegevens die naar mening van Carsom.nl onrechtmatig is/zijn, schadelijk jegens derden of Carsom.nl, in strijd met de wet- of regelgeving of deze Gebruiksvoorwaarden, openbare orde of goede zeden of inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
- het verzenden of beschikbaar stellen van schadelijke inhoud zoals maar niet beperkt tot virussen, malware en trojan horses;
- verzenden van ongevraagde e-mails inclusief ketting e-mails;
- het intimideren of pesten van een andere Gebruikers of Partners van Carsom.nl;
- het werven van gebruikersnamen en/of wachtwoorden van andere Gebruikers of Partners van Carsom.nl;
- het verspreiden of publiek maken van inhoud/informatie beschikbaar op de website van Carsom.nl, tenzij Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van Carsom.nl;
- op enige manier informatie van andere Partners en Gebruikers van Carsom.nl verzamelen;
- op enige wijze inmengen in de systemen, website, netwerken of diensten van Carsom.nl dan wel het doorbreken van enige veiligheidsmaatregelen van Carsom.nl;
- enige activiteiten of het gebruikmaken van software die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, of
- medewerkers van Carsom.nl of Gebruikers onheus bejegenen d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

11.2. Gebruiker zal oneigenlijk gebruik van Carsom.nl en gebruik in strijd met de wet- en regelgeving of gebruik in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden per direct melden aan Carsom.nl middels een e-mail. Carsom.nl zal het gemelde gebruik onderzoeken en indien nodig actie ondernemen om het gebruik te staken.

11.3. Carsom.nl behoudt zich het recht voor om enig gebruik van Carsom.nl van Partners en Gebruikers te monitoren. Hieruit kan voortvloeien dat bepaalde activiteiten en/of gebruik op de website van Carsom.nl nader onderzocht dienen te worden teneinde naar eigen inzicht van Carsom.nl actie te kunnen ondernemen. Onder actie ondernemen wordt in deze bepaling onder andere verstaan: waarschuwingen of beëindigen van het gebruik van Carsom.nl door Gebruiker (het blokkeren en/of verwijderen van het Gebruikersaccount), het ontzeggen van toegang of het verwijderen van informatie van de website van Carsom.nl. Daarnaast behoudt Carsom.nl het recht om enige informatie te verwijderen, aan te passen of te screenen indien deze informatie in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

12. Privacy

12.1. Carsom.nl verwerkt de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) Gebruiker die nodig zijn voor het verlenen van diensten aan Gebruiker en het in stand houden van de (integriteit van de) website. Carsom.nl heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacystatement, beschikbaar via de volgende link: https://www.carsom.nl/privacy-statement-carsomnl

13. Disclaimer

13.1. Het gebruik van Carsom.nl en haar diensten door Gebruiker is op eigen risico van de Gebruiker. Carsom.nl en haar diensten zijn beschikbaar gesteld “as is” en “as available”. Carsom.nl doet afstand van alle verklaringen en garanties ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid van, de (kwaliteit) werkzaamheden, de uitwerking van de werkzaamheden en betrouwbaarheid van Partner, geschiktheid van de diensten van Carsom.nl voor een bepaald doel, de beschikbaarheid van de diensten van Carsom.nl. Gebruiker stemt ermee in dat het gebruik van de diensten van Carsom.nl en derden volledig het risico van Gebruiker is.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1. Carsom.nl is nimmer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van of informatie beschikbaar op) de website van Carsom.nl, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website van Carsom.nl, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevende van Carsom.nl.

14.2. De diensten van Carsom.nl kunnen door Gebruiker worden gebruikt om offertes aan te vragen of een afspraak in te plannen voor werkzaamheden van een Partner. Carsom.nl is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk jegens Gebruiker voor (de uitvoering van) de diensten die worden aangeboden aan Gebruiker door derde partijen (waaronder een Partner). Carsom.nl vervult slechts een faciliterende rol en Carsom.nl zal geen partij worden in een (eventueel) geschil tussen Gebruiker en een Partner. Gebruik van de diensten van Carsom.nl is op eigen risico van de Gebruiker.

14.3. Carsom.nl is niet verantwoordelijk voor de (inhoud van) offertes, communicatie en werkzaamheden van Partners. De Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

14.4. Vanwege de faciliterende rol van Carsom.nl, is Carsom.nl geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Partner. Gebruiker vrijwaart Carsom.nl, haar groepsvennootschappen, hun personeel en voor hen werkzame derden tegen alle aanspraken en mogelijke geschillen van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door Partners van de Carsom.nl of de diensten van Carsom.nl, dan wel door het niet nakomen door Partner van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of Gebruiksvoorwaarden.

15. Overig

15.1. Eventuele klachten aangaande het functioneren van de website van Carsom.nl dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na het ontstaan ervan per e-mail aan Carsom.nl te worden gemeld. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

15.2. Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carsom.nl aan een derde over te dragen. Carsom.nl mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Gebruiker die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf onredelijk bezwarend is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling op te zeggen zonder dat Carsom.nl tot restitutie van betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

15.3. Indien een of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van de overeenkomst zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

15.4. Op deze Gebruiksvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

15.5. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden Carsom.nl voor Partners (Juni 2016)

A. Algemeen deel

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (in enkelvoud en meervoud; als zelfstandig naamwoord en als werkwoord):

Carsom.nl: Carsom.nl is een onderdeel van De Persgroep Online Services B.V. Carsom.nl is gevestigd aan de mt. Lincolnweg 40, 1033 SN Amsterdam;

Carsom Dashboard: het system op de website van Carsom.nl waar Partner zijn gegevens zoals naam, adres, prijzen en openingstijden in kan wijzigen;

Gebruiker: de gebruiker die de website van Carsom.nl bezoekt en gebruikt om zich te oriënteren en mogelijk gebruik wil maken van diensten van een Partner;

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

Partner: de (rechts)persoon die zich aanmeldt bij Carsom.nl;

Automatische Prijs Calculatie tool : een tool waarmee Gebruikers diensten van een Partner en een datum voor het uitvoeren van de diensten kunnen selecteren.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het krijgen van toegang en het gebruik van de diensten die door Carsom.nl worden aangeboden aan de Partner op de website van Carsom.nl.

2.2. Door gebruik te maken van de diensten van Carsom.nl of door het klikken op de activatielink in de activatie e-mail die door Carsom.nl is verzonden aan Partner, is Partner akkoord gegaan met deze Gebruiksvoorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden of aanpassingen op de Gebruiksvoorwaarden worden door Carsom.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij afwijkingen op de Gebruiksvoorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partner en Carsom.nl.

2.3. De Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig door Carsom.nl aangepast worden. Carsom.nl adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken op www.carsom.nl/gebruiksvoorwaarden

3. Diensten en beschikbaarheid

3.1. Carsom.nl biedt een platform waarop Gebruikers en Partners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Carsom.nl heeft hierbij slechts een faciliterende rol en wordt geen partij bij de totstandkoming van een eventuele overeenkomst tussen de Partner en de Gebruiker.

3.2. Na registratie in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en Algemene Voorwaarden en het kiezen van een abonnementstype, mag de Partner werkzaamheden aanbieden en offreren aan Gebruikers.

3.3. Carsom.nl zal zich redelijkerwijs inspannen om de diensten op Carsom.nl ter beschikking te stellen aan Partner en bereikbaar te houden voor Gebruiker. Carsom.nl garandeert niet dat de website en/of de diensten te allen tijde of ononderbroken beschikbaar zullen zijn. Carsom.nl behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website of de diensten onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Carsom.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website of de diensten, ongeacht de oorzaak daarvan.

3.4. Partner is verantwoordelijk voor een deugdelijk werkend netwerktoegang, geschikte hardware en Internettoegang teneinde Carsom.nl te bereiken en gebruik te kunnen maken van de diensten van Carsom.nl.

3.5. Carsom.nl garandeert niet dat de aangeboden diensten op Carsom.nl, waaronder maar niet beperkt tot de Automatische Prijs Calculatie tool, vrij zijn van fouten of gebreken.

3.6. Carsom.nl behoudt zich het recht voor om alle beschikbare functionaliteiten en diensten van Carsom.nl tussentijds zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen dan wel te verwijderen.

4. Registratie Partner account op Carsom.nl en totstandkoming overeenkomst

4.1. Om als Partner gebruik te kunnen maken van de diensten van Carsom.nl dient Partner te zijn geregistreerd bij Carsom.nl. Partner verklaart en garandeert door acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden dat:
(a) de diensten van Partner in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de algemeen binnen de bedrijfstak aanvaarde normen en gedragscodes, geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en niet anderszins onrechtmatig zijn;
(b) Partner bevoegd is om van de diensten van Carsom.nl gebruik te maken en dat Partner zijn diensten mag aanbieden op Carsom.nl; en
(c) de door Partner aangeleverde informatie actueel, juist en compleet is.

4.2. Door het invoeren van de registratiegegevens en deze te versturen, doet Partner Carsom.nl een aanbod om een overeenkomst op basis van deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan. Carsom.nl behoudt zich het recht voor een aanvraag van een registratie te weigeren. De Overeenkomst komt tot stand nadat na activatie van de activatielink die Partner na de registratie in een e-mail heeft ontvangen. Door activatie wordt de registratie bij Carsom.nl voltooid en is Partner in de gelegenheid om gebruik te maken van Carsom.nl.

4.3. Een Partner mag zich eenmaal inschrijven voor een Partner account bij Carsom.nl.

4.4. Partner draagt zorg voor het onderhouden van de gegevens in het Partner account en dient te allen tijde accurate, juiste en complete informatie te tonen aan de Gebruikers. Partner is verplicht om de informatie direct te corrigeren indien deze informatie is gewijzigd. Wanneer Partner zijn verplichtingen omtrent deze bepaling nalaat, is Carsom.nl gerechtigd om het account te beëindigen. Carsom.nl is tevens gerechtigd om Partner op enig moment te verzoeken om financiële, business of persoonlijke gegevens te overleggen aan Carsom.nl teneinde de identiteit van de Partner vast te stellen. Carsom.nl stelt de identiteit van de Partners of Gebruikers niet vast gedurende het registratieproces. Carsom.nl kan dan ook geen garantie geven dat de Partner of Gebruiker ook daadwerkelijk de persoon is die Gebruiker aangeeft te zijn.

4.5. Partner is verplicht om de gebruikersnaam en wachtwoord van het Partner account strikt geheim te houden en in geen geval beschikbaar te stellen aan derden. Het is de verantwoordelijkheid van de Partner dat alleen Partner of een door hem geautoriseerd persoon toegang heeft tot het Partner account en het gebruik van de diensten op Carsom.nl. Wanneer Partner het vermoeden heeft dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord, is Partner verplicht om Carsom.nl hier per direct van de op hoogte te stellen.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Alle intellectueel eigendomsrechten behorende bij de website van Carsom.nl, de diensten van Carsom.nl en de inhoud die beschikbaar wordt gesteld middels Carsom.nl, waaronder maar niet beperkt tot handelsmerken, uitvindingen, ideeën, bedrijfsgeheimen, de lay out van de website en het auteursrecht op de inhoud berusten bij Carsom.nl, aan haar gelieerde ondernemingen, klanten, licentiehouders of third content providers. Carsom.nl verleent aan de Partner hierbij het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van de diensten van Carsom.nl voor de duur van de Overeenkomst overeenkomstig de Overeenkomst.

5.2. Het is Partner niet toegestaan om (de informatie opgenomen op) deze website waaronder het delen van afzonderlijke webpagina’s, de merken c.q. handelsnamen van Carsom.nl, de databank van Carsom.nl en de daarin opgenomen gegevens te gebruiken voor enige vorm van commerciële activiteiten. Een dergelijk verbod geldt eveneens voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. In het bijzonder zijn de volgende handelingen niet toegestaan: inbreuk maken op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Carsom.nl en/of derden en het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

5.3. Carsom.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud, de lay out de functionaliteiten en overige aspecten van Carsom.nl en de diensten van Carsom.nl (of een gedeelte daarvan) aan te passen of te verwijderen.

5.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carsom.nl mag (de informatie opgenomen op) de website van Carsom.nl niet openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, hergebruikt, gewijzigd, “reverse engineered”, gedecomprimeerd, opgeslagen in enig geautomatiseerd bestand of geëxploiteerd op enigerlei wijze, anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd. Spidering van de informatie van de website is ten strengste verboden.

6. Derden

6.1. Informatie getoond op Carsom.nl is voor een aanzienlijk deel ontleend aan informatie geleverd door onafhankelijke en betrouwbare dataleveranciers, Partners en andere Gebruikers. Informatie op de website Carsom.nl heeft primair een oriënterende functie voor een bezoeker en een faciliterende functie voor het eventueel door de Gebruiker voor eigen rekening en risico aangaan van een zakelijke c.q. commerciële transactie met derden (in het bijzonder autobedrijven c.q. dienstverleners in de autobranche). De inhoud/gegevens van derden wordt niet gemonitord of gereviewd door Carsom.nl en Carsom.nl is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

7. Inhoud aangeleverd door Partner

7.1. Het is Partner toegestaan om informatie te uploaden of te plaatsen op zijn Partner account. Partner is verantwoordelijk voor deze informatie en Carsom.nl zal deze informatie niet controleren of bewerken. Wel behoudt Carsom.nl het recht om dergelijke informatie, zonder voorafgaande kennisgeving aan Partner, te verwijderen of ontoegankelijk te maken wanneer de informatie in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast heeft Carsom.nl het recht om het Partner account te verwijderen of Partner de toegang tot het Partner Account te ontzeggen wanneer Partner in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden.

7.2. Door plaatsing van gegevens op de website van Carsom.nl, waaronder maar niet beperkt tot de informatie met betrekking tot werkplaatstarieven, onderdelen en vloeistoffen, geeft Partner toestemming aan Carsom.nl om deze gegevens op de website van Carsom.nl te publiceren. Partner garandeert tot het geven van deze toestemming bevoegd te zijn. Partner is ermee bekend dat de positionering van zijn prijsopgave, aanbiedingen en andere informatie op de website van Carsom.nl afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

7.3. Het is Partner niet toegestaan om te verwijzen naar externe websites, anders dan een verwijzing naar de website van Partner of andere aanbiedingen van Partner, via een hyperlink en/of andere externe informatiebronnen in de voor Partner beschikbare omgeving op de website van Carsom.nl, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met Carsom.nl of indien wettelijk verplicht voor Partner. Ten aanzien van de in deze Gebruiksvoorwaarden toegestane verwijzingen geldt de voorwaarde dat het wettelijk moet zijn toegestaan om de verwijzing op te nemen, mag er geen inbreuk worden gemaakt op rechten van derden en mogen er geen rechten van derden worden geschonden. Carsom.nl is niet verantwoordelijk voor externe websites, externe informatie of aanbiedingen. Partner zal Carsom.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op basis van dergelijke externe informatie en/of websites.

7.4. Partner verklaart en garandeert aan Carsom.nl dat (a) Partner exclusieve eigenaar is van de door Partner beschikbaar gemaakte informatie of op andere wijze het recht heeft om de informatie te plaatsen en Carsom.nl een licentie geeft zoals hierboven uiteengezet en ( b) noch de door Partner beschikbaar gemaakte informatie op Carsom.nl noch de door Partner ingezonden, geuploade, gepubliceerde of anderszins beschikbaar gemaakte informatie van Partner noch het gebruik door Carsom.nl van deze informatie een inbreuk zal maken op intellectuele eigendom, andere eigendomsrechten of het recht op privacy van een derde partij, of het resultaat in de schending van de toepasselijke wetgeving.

8. Aangeboden diensten van Partner

8.1. Door het aangaan van een overeenkomst inclusief deze Gebruiksvoorwaarden en het aanbieden van diensten/plaatsen van een overzicht van de diensten aan Gebruikers op de website van Carsom.nl, gaat Partner akkoord met het sluiten van een overeenkomst met de Gebruiker zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden en het verlenen van de diensten tegen de getoonde of afgesproken tarieven geldend ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met de Gebruiker. Door het aanbieden van de diensten op Carsom.nl verklaart en garandeert Partner dat hij gerechtigd is om deze diensten aan te bieden. Partner staat er voor in dat de op Carsom.nl aangeboden diensten en bijbehorende prijzen accuraat, actueel en volledig en niet misleidend zijn. Partner erkent dat wanneer hij niet aan deze verplichtingen voldoet Carsom.nl het account van Partner kan beëindigen en eventueel juridische stappen kan ondernemen.

8.2. Partner verklaart te allen tijde te zullen voldoen aan alle vereisten voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving. De aangeboden diensten van Partner mogen niet in strijd zijn met de goede smaak, openbare orde of goede zeden.

8.3. Na registratie in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en het kiezen van een abonnementstype, mag de Partner werkzaamheden aanbieden en offreren aan Gebruikers.

9. Verboden activiteiten

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in het overeengekomen abonnementstype met Partner, is het volgende niet toegestaan in het kader van de activiteiten op de website van Carsom.nl, waaronder mede wordt begrepen het posten van informatie door Partner (inclusief de registratie en de gebruikersnaam van Partner): - het aanbieden, adverteren of promoten van commerciële informatie, diensten en/of producten (anders dan overeengekomen met Carsom.nl) van derden of van Partner zelf;
- aanbieden van commerciële of sales activiteiten zoals winacties, wedstrijden, loterijen etc.;
- derden (al dan niet tegen betaling) gebruik laten maken van de diensten van Carsom.nl middels het Partner account;
- het handelen en/of het beschikbaar stellen van informatie/gegevens die naar mening van Carsom.nl onrechtmatig is/zijn, schadelijk jegens derden of Carsom.nl, in strijd met de wet- of regelgeving of deze Gebruiksvoorwaarden, openbare orde of goede zeden of inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
- het verzenden of beschikbaar stellen van schadelijke inhoud zoals maar niet beperkt tot virussen, malware en trojan horses;
- verzenden van ongevraagde e-mails inclusief ketting e-mails;
- het intimideren of pesten van een andere Partner of gebruiker van Carsom.nl;
- het werven van gebruikersnamen en/of wachtwoorden van andere Partners of Gebruikers van Carsom.nl;
- het verspreiden of publiek maken van inhoud/informatie beschikbaar op de website van Carsom.nl, tenzij Partner hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van Carsom.nl;
- op enige manier informatie van andere Partners en Gebruikers van Carsom.nl verzamelen;
- op enige wijze inmengen in de systemen, website, netwerken of diensten van Carsom.nl dan wel het doorbreken van enige veiligheidsmaatregelen van Carsom.nl;
- enige activiteiten of het gebruikmaken van software die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden;
- beoordeling(en) plaatsten bij een opdracht die door Partner zelf op de website van Carsom.nl is geplaatst;
- medewerkers van Carsom.nl of Gebruikers onheus bejegenen d.m.v. smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik

9.2. Partner zal oneigenlijk gebruik van Carsom.nl en gebruik in strijd met de wet- en regelgeving of gebruik in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden per direct melden aan Carsom.nl middels een e-mail. Carsom.nl zal het gemelde gebruik onderzoeken en indien nodig actie ondernemen om het gebruik te staken.

9.3. Carsom.nl behoudt zich het recht voor om enig gebruik van Carsom.nl van Partners en Gebruikers te monitoren. Hieruit kan voortvloeien dat bepaalde activiteiten en/of gebruik op de website van Carsom.nl nader onderzocht dienen te worden teneinde naar eigen inzicht van Carsom.nl actie te kunnen ondernemen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen. Onder actie ondernemen wordt in deze bepaling onder andere verstaan: waarschuwingen, opschorten of beëindigen van het gebruik van Carsom.nl door Partner (het blokkeren en/of verwijderen van het Partneraccount), het ontzeggen van toegang of het verwijderen van informatie van de website van Carsom.nl. Daarnaast behoudt Carsom.nl het recht om enige informatie te verwijderen, aan te passen of te screenen indien deze informatie in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

9.4. Indien Carsom.nl klachten krijgt van Gebruikers waaruit blijkt dat het bedrag op de factuur die in rekening is gebracht niet overeenkomt met de prijs waarmee Gebruiker via Carsom.nl akkoord is gegaan, is Carsom.nl gerechtigd om een van de acties uit artikel 9.3 van deze Gebruiksvoorwaarden toe te passen.

10. Tarieven, vergoedingen en betalingen

10.1 De tarieven van Carsom.nl kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen. Alle door Carsom.nl vermelde tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

10.2 Voor het abonnement is Partner periodiek een tarief verschuldigd aan Carsom.nl. Eventuele kortingen of reducties op dit tarief gelden alleen zolang wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder die kortingen of reducties zijn verleend. Zodra de voorwaarden komen te vervallen, bijvoorbeeld omdat de samenwerking tussen een derde en Carsom.nl of de relatie tussen Partner en een derde wordt beëindigd, dan is Partner vanaf dat moment het volledige tarief verschuldigd. Carsom.nl zal het Partner hierover informeren.

10.3 Voor elke opdracht van Gebruiker aan Partner, is Partner aan Carsom.nl een vergoeding, afhankelijk van het type abonnement over het aan de Gebruiker in rekening gebrachte bedrag verschuldigd. De hoogte van de te betalen vergoedingen door Partner zijn vermeld in de overeenkomst tussen Partner en Carsom.nl op de website van Carsom.nl: www.carsom.nl/bedrijf Het in rekening gebrachte bedrag bestaat uit het factuurbedrag inclusief eventueel meerwerk voortvloeiende uit de opdracht van de Gebruiker.

10.4 Carsom.nl is te allen tijde gerechtigd de vergoeding en de tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

10.5 Wijzigingen van de verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website.

10.6 Indien Partner niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Carsom.nl schriftelijk op te zeggen.

10.7 De aan Carsom.nl verschuldigde tarieven ten behoeve van het abonnement dienen maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.8 De aan Carsom.nl verschuldigde tarieven ten behoeve van de vergoedingen dienen maandelijks achteraf te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.9 Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient Partner Carsom.nl te machtigen op de wijze zoals op de website vermeld. De verschuldigde vergoedingen worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Carsom.nl gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

10.10 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Partner medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is Partner automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Partner is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Carsom.nl, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.

10.11 Indien Partner na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Carsom.nl de vordering ter incasso uit handen geven. Partner is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van EUR 100,- (honderd euro).

10.12 Alle betalingen door Partner aan Carsom.nl worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Carsom.nl, ongeacht enige andere aanduiding door Partner. Enig beroep door Partner op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

10.13 Onverminderd enig ander recht van Carsom.nl, zolang de Partner niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt Carsom.nl zich het recht voor om Partner de toegang tot de Carsom.nl te blokkeren.

11. Disclaimer

11.1 Het gebruik van Carsom.nl en haar diensten door Partner is op eigen risico van de Partner. Carsom.nl en haar diensten zijn beschikbaar gesteld “as is” en “as available”. Carsom.nl doet afstand van alle verklaringen en garanties ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de afname van de diensten van Partner door Gebruikers, geschiktheid van de diensten van Carsom.nl voor een bepaald doel, de beschikbaarheid van de diensten van Carsom.nl. Partner stemt ermee in dat het gebruik van de diensten van Carsom.nl en derden volledig het risico van Partner is.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1. Carsom.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de Partner, Gebruiker of derden, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Carsom.nl of de diensten van Carsom.nl, gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade. Het voorgaande is niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de leidinggevenden van Carsom.nl.

12.3. Carsom.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de identiteit, kredietwaardigheid van een Gebruiker of de informatie over de Gebruiker op Carsom.nl.

12.4. Partner die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst of Gebruiksvoorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Carsom.nl voortvloeiende schade.

12.5. Partner vrijwaart Carsom.nl, haar groepsvennootschappen, hun personeel en voor hen werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door Partners van de Carsom.nl of de diensten van Carsom.nl, dan wel door het niet nakomen door Partner van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of Gebruiksvoorwaarden.

13. Beëindiging overeenkomst en account

13.1 Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 12 maanden. Partner kan een abonnement opzeggen per de eerste dag van elk kalenderkwartaal, zulks met inachtneming van een opzeggingstermijn van één kalendermaand. Partner dient dit schriftelijk te doen en te versturen naar Carsom, Mt Lincolnweg 40-7, 1033 SN Amsterdam

13.2 Carsom.nl is gerechtigd het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
Partner, ook na ingebrekestelling, zijn verplichting uit hoofde van het abonnement en/of deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
Partner surseance van betaling en faillissement aanvraagt of verkrijgt;
Partner al dan niet vrijwillig tot liquidatie mocht overgaan;
Vast komt te staan dat de Partner in het kader van de uitvoering en/of afwikkeling van de werkzaamheden met een Gebruiker uit hoofde van een aanbieding op Carsom.nl onzorgvuldig handelt c.q. niet onverkort uitvoering geeft aan de inhoud van de door hem geplaatste aanbieding op Carsom.nl. Bedragen die Carsom.nl heeft gefactureerd of nog heeft te factureren in verband met de overeenkomst, blijven in geval van beëindiging van het abonnement onverminderd verschuldigd en worden direct opeisbaar.

13.3. Iedere partij is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade indien:
i) het faillissement van de Partner wordt aangevraagd, dan wel Carsom.nl of de Partner in staat van faillissement wordt verklaard;
ii) de Partner (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
iii) de Partner onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Carsom.nl haar activiteiten staakt of liquideert.

13.4. In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, zijn alle vorderingen van Carsom.nl op de Partner onmiddellijk en volledig opeisbaar.

13.5. Ongeacht de reden van beëindiging, is Carsom.nl nimmer tot restitutie van door de Partner betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade gehouden in verband met de beëindiging van de overeenkomst.

14. Privacy

14.1. Carsom.nl verwerkt de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) Partner die nodig zijn voor het verlenen van diensten aan Partner en het in stand houden van de (integriteit van de) website. Carsom.nl heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacystatement, beschikbaar via de volgende link: https://www.carsom.nl/privacy-statement-carsomnl

15. Vertrouwelijkheid

15.1. Partner zal alle informatie die zij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten, het gebruik van de diensten en/of website van Carsom.nl verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindigen van het gebruik van de diensten van Carsom.nl c.q. overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Partner tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

Artikel 16. Overig

16.1. Eventuele klachten aangaande het functioneren van de website van Carsom.nl dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na het ontstaan ervan per e-mail aan Carsom.nl te worden gemeld. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

16.2. Partner is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carsom.nl aan een derde over te dragen. Carsom.nl mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal Partner daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Partner die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf onredelijk bezwarend is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling op te zeggen zonder dat Carsom.nl tot restitutie van betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.

16.3. Indien een of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van de overeenkomst zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

16.4. Op deze Gebruiksvoorwaarden, alle aanbiedingen, diensten en offertes van Carsom.nl, overeenkomsten en alle door Carsom.nl in dat kader daarvan of in verband daarmee verrichte werkzaamheden, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

16.5. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Gebruiksvoorwaarden of de overeenkomst.